INCHICRONAN CENTRAL NATIONAL SCHOOL, CRUSHEEN, CO. CLARE